• Явгалах үеийн дээд жин 22.670 кг
 • Хөөрөх үеийн дээд жин 22.500 кг
 • Дээд хурд 510 км цаг
 • Түлшний багтаамж 5 тн
 • Нислэгийн өндөр 7500 метр
 • Нэг удаагийн сумалгаагаар нисэх цаг 6 цаг 40 минут
 • Зорчигчийн тоо 72
 • Нисэх багийн тоо 4
 

 • Явгалах үеийн дээд жин 51.960 кг
 • Хөөрөх үеийн дээд жин 51.800 кг
 • Дээд хурд 963 км цаг
 • Түлшний багтаамж 13100 кг
 • Нислэгийн өндөр 11000 метр
 • Нэг удаагийн сумалгаагаар нисэх цаг 6,5 цаг
 • Зорчигчийн тоо 98
 • Нисэх багийн тоо 4-6
 

TOP