Улаанбаатар - Бээжин (UBN-PKX)
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 801 даваа, лхагва, баасан  23:45 02:05 (+1) 2024.02.01 - 2024.03.31
Бээжин - Улаанбаатар (PKX-UBN)
Орон нутгийн цагаар
(+1) : Дараах өдөр
Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэй
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 802 мягмар, пүрэв, бямба 03:05 05:35 2024.02.01 - 2024.03.31
Улаанбаатар - Алматы (UBN-ALA)
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 411 даваа, пүрэв 11:30 13:30 2024.01.01 - 2024.10.26
Алматы - Улаанбаатар (ALA-UBN)
Орон нутгийн цагаар
Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэй
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 412 даваа, пүрэв 15:00 20:40 2024.01.01 - 2024.10.26
Улаанбаатар - Манжуур (UBN-NZH)
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 881 лхагва, бямба 11:30 13:10 2024.03.01 - 2024.03.31
Манжуур - Улаанбаатар (NZH-UBN)
Орон нутгийн цагаар
Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэй
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 882 лхагва, бямба 14:10 15:50 2024.03.01 - 2024.03.31
Улаанбаатар - Хайлар (UBN-HLD)
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 851 мягмар, баасан
11:30 13:10
2024.03.01 - 2024.03.31
Хайлар - Улаанбаатар (HLD-UBN)
Орон нутгийн цагаар
Цагийн хуваарьт урьдчилан мэдэгдэлгүй өөрчлөлт оруулах эрхтэй
Аяллын дугаар Өдөр Нисэх цаг Буух цаг Үйлчлэх хугацаа
MR 852 мягмар, баасан 14:10
15:50
2024.03.01 - 2024.03.31
Төлбөрийн боломжууд: Copyright © hunnuair.com, All rights reserved